Prešovský výbuch môže mať jedenásť obetí

Autor: Jozef Legény | 12.1.2020 o 19:45 | (upravené 13.1.2020 o 18:23) Karma článku: 10,00 | Prečítané:  43174x

Zdá sa, že spravodlivosť, ktorá sa podľa môjho názoru dala pod tlakom verejnej mienky strhnúť k unáhleným záverom, može k reálnym obetiam výbuchu bytovky na Mukačeskej 7 v Prešove pridať i tri zničené životy živnorobotníkov.

Dnes, viac ako mesiac po tragickej udalosti zostávajú vo väzbe traja, ja to nazývam živnorobotníci, ktorí podľa názoru a návrhov vyšetrovateľov a rozhodnutia príslušných súdov sú zrejme najviac zodpovední za výbuch a následný požiar bytovky na Mukačevskej 7 v Prešove. Ak som mal od začiatku pochybnosti o ich plnej zodpovednosti za nešťastie, tak s postupom času, ako som mal možnosť oboznámiť sa s priebehom udalosti v médiách a po štúdiu dokumentov vrátane zmluvy o dielo č.1414/2000/2019, ktorá by asi mala zahŕňať práce na Mukačevskej, dnes musím konštatovať, že podľa môjho názoru sú vo väzbe naozaj tí nepraví. Dovolím si uviesť podľa môjho názoru tie najdôležtejšie argumenty:

1. Nikto nemusel spraviť chybu a aj napriek tomu došlo k narušeniu plynového potrubia ako nechcený účinok skrášľovania okolia bytovky, alebo prečo je treba rešpektovať zákon a terénne úpravy  oznamovať a dať schvaľovať.

V denníku Korzár boli v článku "Bytovka na Mukačevskej 7 bola najkrajšou v Prešove" publikované snímky z obdobia, keď jej obyvatelia vymaľovali prízemné obvodové steny maľbami, ktoré dovŕšili zateplenie a vonkajšie úpravy domu. Na snímke: https://presov.korzar.sme.sk/g/148274/bytovka-na-mukacevskej-7-bola-najkrajsou-v-presove?gref=https%253A%252F%252Fpresov.korzar.sme.sk%252Fc%252F22295971%252Fvybuchnuta-bytovka-bola-kedysi-najkrajsou-v-presove.html&photo=p6050015 vidno zvažujúci sa terén v okolí bytovky. Aj podľa údajov zachytených na terénnych mapách na portále GKÚ sú vyznačené hrany terénnych vĺn a tá, na ktorej stojí bytovka, má prevýšenie 2 metre. Na druhej snímke, ktorú dávam do pozornosti https://presov.korzar.sme.sk/g/148274/bytovka-na-mukacevskej-7-bola-najkrajsou-v-presove?gref=https%253A%252F%252Fpresov.korzar.sme.sk%252Fc%252F22295971%252Fvybuchnuta-bytovka-bola-kedysi-najkrajsou-v-presove.html&photo=p6050076 vidíte pohľad na vchod. Všimnite si, že vchod je vyvýšený oproti okolitému terénu a v popredí snímky vidno nižšie položený trávnik. Výškový rozdiel medzi úrovňou trávnika a plochou pred vchodom, na ktorej stojí muž v žltom tričku sa dá odhadnúť pomerným prepočtom podľa výšky stropu prízemia na minimálne 40-50 cm zhruba v strede budovy, pričom smerom k rohu budovy sa tento rozdiel zväčšuje. Ak si na maps.google.com vyhľadáte Mukačevskú 7, kde je zachytený stav v júli 2014, tak si všimnite, že oproti situácii, ktorá bola v dobe maľovania prízemia pribudlo na rohu budovy stojisko na kontajnery, a stĺp verejného osvetlenia sa posunul bližšie k budove. Čo je však najdôležitejšie, stojisko na kontajnery zasahuje hlbšie, ako je rovina čelnej steny budovy, jeho úroveň a úroveň prístupovej cesty je dorovnaná na úroveň plochy pred vstupnou bránou a priehlbina trávnika medzi stojiskom kontajnerov a prístupom ku vchodu je zasypaná na úroveň týchto plôch. Keď si pozriete z viacerých pohľadov vtedajšiu situáciu na vstupe do budovy, vidíte tam zasypaný výkop smerujúci k hlavnému uzáveru plynu. Tam aj vidno, že rovina pred vchodom vznikla zasypávaním medzi priehlbiny medzi cestou a budovou nad úroveň pôvodného terénu. Navýšením a vyrovnaním do roviny tak isto vznikli i dláždené parkovacie miesta na druhej strane budovy. Mimochodom, ani plochy stojiska na kontajnery a ani dláždené parkovacie miesta nie sú v katastrálnej mape vyznačené ako zastavané plochy a nie sú tam ani ich obrysy, napríklad na rozdiel od prístupu k vchodu do Mukačevskej 7. Všetky pozemky a plochy o ktorých sa zmieňujem sú v 100% vlastníctve Mesta Prešov uvedené na LV 6492 v katastrálnom území 849502 Prešov. Keďže ako vyplýva z listu vlastníctva na žiadnom z pozemkov v okolí budovy Mukačevská 7 a zvlášť na pozemku č. KN C 9204/58 obklopujúci pozemok zastavaný panelákom Mukačevská 7 nebolo od platnosti zákona o energetike č.251/2012 zriadené vecné bremeno v prospech SPP-distribúcia, teda nevykonávali sa žiadne opravy a ani výstavba nových prípojok, dá sa predpokladať, že ak medzitým nedošlo k podrobnému zameraniu sietí vrátane hĺbky ich uloženia, bude udávaná hĺbka plynových prípojoch v projektoch udávaná v pôvodných hĺbach z projektov a zamerania z doby výstavby siete. Pričom pri udávaní tejto hĺbky sa neprihliada na také veci je napríklad vyvýšený chodník k bytovke. Teda na základe uvedeného sa domnievam, že zákon schválnosti spôsobil, že stanovená hĺbka vrtu (s ohľadom na navýšenie terénu, ktoré nebolo v projektoch podľa ktorých sa pracovalo zohľadnené) sa nakoniec zhodovala so skutočnou hĺbkou uloženia potrubia. Každému je jasné, že túto skutočnosť žiadny robotník a ani živnostník, ktorý sa vo svojej práci musí riadiť projektom a príde na uvedené miesto možno prvý raz v živote nemôže prepokladať a počítať aj s takouto možnosťou. Myslím si teda, že technickú chybu alebo zanedbanie si povinností vo vzťahu k výkonu vŕtania možno absolútne vylúčiť. Pre ilustráciu toho, čo som uviedol hore uvádzam schématický obrázok predpokladanej situácie:

2. Aj keď boli živnostníci, ich zodpovednosť je zodpovednosťou zamestnancov - prečo sa k prípadu nevyjadrí Inšpektorát práce?

Mám informáciu, že výkon práce bol dohodnutý ústne. Myslím si, že dokonca ani tento fakt, by nemal mať vplyv na hodnotenie právneho postavenia týchto živnorobotníkov. Ich prípad mi veľmi pripomína príhodu z čias, keď som bol riaditeľom Kohézneho fondu. Na jednom projekte financovanom z fondov zasypalo vo výkopovej jame troch ľudí, jeden z nich zahynul. Keď som na kontrolnom dni žiadal, aby sme tento prípad riadne prerokovali a zistili zodpovedných, technický riaditeľ zhotoviteľa mi odvrkol, čo strácame čas, veď všetci traja boli živnostníci. Som toho názoru že aj tu sa pohybujeme v prostredí nútených živností a charakter práce, ktorú títo živnorobotníci vykonávali jasne naznačuje, že ju vykonávali akoby v zamestnaneckom pomere a teda za ich prácu a prípadné pochybenia nesie zodpovednosť ich kvázi zamestnávateľ. Z tohoto ich postavenia vyplýva aj to, ako konali po zistení narušenia plynového potrubia, žiadali o rozhodnutie svojho nadriadeného. Od robotníkov ani nič iného nemožno očakávať a nie je to ani ich kompetencia.

3. Kto zodpovedá za to, že sa robilo, kde sa asi nemalo?

Zo zmluvy, ktorú mám k dispozícii a je predpokladaným dôvodom pre prácu troch živnorobotníkov na Mukačevskej ulici vyplýva, že realizačný projekt sa týkal sietí na Volgogradskej ulici. Jediné vecné bremeno k výstabe a údržbe sietí, ktoré by zodpovedalo tomuto názvu projektu je vecné bremeno : "V-2195/2019-Vecné bremeno na parc.CKN 9204/15 spočívajúce v povinnosti povinného : -strpieť uloženie inžinierskych sietí-VN podzemného vedenia a jeho príslušenstva v rozsahu vyznačenom v GP 24/2019,overený pod č.G1-174/2019, -strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na zaťažený pozemok,prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez zaťažený pozemok pri umiestnení,prevádzke,údržbe a opravách inžinierskych sietí a ich príslušenstva, -zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv v p r o s p e c h : Východoslovenská distribučná,a.s.,Mlynská 31,04291 Košice,vklad povolený dňa 26.4.2019 - číslo zmeny 2747/19" uvedené na str. 367 LV 6492 v k.ú. Prešov. Na úradnej tabuli mesta Prešov som žiadne povolenie na rozkopávku v mieste nešťastia nenašiel Keďže nemám absolútne žiadnu pochybnosť o správnom nastavení procesov v spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. a v zmluve, ktorú mám k dispozícii sú v tomto smere k bezpečnosti a kvalite veľmi jasné a podrobné formulácie a aj zmluvy, ktorými si VSD obstarávala projekčnú a dozorovú činnosť v iných projektoch sú zodpovednosti pri realizácii stavieb veľmi prencízne definované vrátane pravidiel pre subdodávky a zodpovednosti zamestnancov subdodávateľov, tak mi v reťazci dokumentácie prác ktoré podľa doterajšieho vyšetrovania mali viesť k nešťastiu a v reťazci dodávateľov absolútne chýba dokument, ktorý by niečo hovoril o zemných prácach na parcele KN C 9204/58 a ďalších pozemkoch, cez ktoré sa dá dopracovať až k parcele KN C 9204/15. Tu, v tejto doteraz neznámej zóne je skrytá pravda.  Mimochodom, aj na základe svojich praktických skúseností si myslím, že mlčanie v tomto prípade nie je zlato.

4. Zadržaní nie sú tí, čo majú schopnosť ovplyvniť priebeh vyšetrovania alebo dokonca ovplyvňovať svedkov.

Dúfam, že z predošlého textu vyplýva dostatočne, že fakt hádzania lopatou alebo riadenia vŕtacieho zariadenia sa dá ťažko odškriepiť a na mieru zodpovednosti nebude mať vplyv ani to, či mali pri tom oblečené všetky prepísané ochranné prostriedky a či sa pri tom tvárili šťastne alebo rozprávali vtipy. Pravda a zodpovednosť, okrem nájdenia miesta úniku plynu a zistenia kadiaľ sa dostal tam, kde vybuchol, sa na 95% bude skrývať v papieroch, zmluvách, nákresoch, projektoch a tam bude dokonca aj meno toho, kto je naozaj zodpovedný za toto nešťastie. Preto, keď som čakal na toho, koho obvinia, očakával som v prvom rade nejaký biely golier a nie montérky. Chcel by som pri tejto príležitosti vysloviť aj predpoklad, že ak by po signalizácii kotolne 11:40 a konštatovaní úniku plynu sa našiel niekto, koho by napadlo vypnúť hlavné ističe a odstaviť elektrinu v bytovke, tak k tomuto nešťastiu 12:13 možno nemuselo dôjsť.

Dovolím si preto vysloviť názor, že väzba spomínaných troch živnorobotníkov je nenáležitá a len zvyšuje počet ľudí negatívne zasiahnutých nešťastím. Ako manažér energetickej spoločnosti som absolvoval jeden medzinárodný, veľmi náročný a poučný dlhodobý kurz, kde v rámci krízového manažmentu sa riešil aj výbuch kotolne (jedným z prednášajúcich pre túto tému bol aj bývalý veliteľ poľského kontingentu vojsk v Afganistane). Na osobnú komunikáciu boli dokonca ako protistrana najatí profesionálni herci. Aj keď sme vedeli, že je to len hra, dalo to emocionálne poriadne zabrať. Preto sa viem vžiť do pozície vyšetrovateľov, ktorí sú pod obrovským tlakom verejnej mienky a zrejme aj svojich nadriadených, aby našli vinníkov. Dnes je však už viac ako mesiac po nešťastí a myslím si, že by nebolo od veci prehodnotiť veci od začiatku.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vláda sa dohodla na testovaní, ale nestihla k nemu napísať uznesenie

Proti premiérovmu plánu celoštátneho testovania je SaS a Za ľudí.

Okolo šírenia dezinformácií sa musí vytvoriť zdravá stigma

Rozhovor so Slovákom, čo hľadá klamstvá.


Už ste čítali?