Obstarávacie zombie - postrach budúcich primátorov Bratislavy

Autor: Jozef Legény | 15.5.2018 o 11:09 | (upravené 16.5.2018 o 17:08) Karma článku: 10,16 | Prečítané:  4612x

Ak Úrad pre verejné obstarávanie  alebo poslanci MsZ nestopnú obstarávacie tornádo v hl. m. Bratislava a jeho spoločnostiach, bude podľa môjho názoru nový primátor 4 roky v BA len svietiť, kúriť a chodiť po žobraní na svoje zámery.

Ak sa nestraný pozorovateľ pozrie na profil Hlavného mesta SR Bratislava na webe UVO a klikne si na zákazky, tak ho musí zaujať jedna vec - na koľko pokusov sa väčšia zákazka obstaráva.

Verejné osvetlenie - 2 súťaže s pochybeniami, 1 zrušená po verejnom tlaku a tá, na základe ktorej sa svieti s otáznikom, či išlo o samostatnú súťaž alebo nie. Posledné rozhodnutie úradu však dáva odkaz - môže to robiť každý, nie je to iba o jednej firme

Prvý pokus na preklenovaciu súťaž skončil so stanoviskom UVO, že ide o porušenie zákona o VO. Súťaž vyhlásená v decembri 2016 bola na rok 2017 s možnosťou predĺženia na rok 2018. V decembri roku 2017 sa vyskytujú súčasne dva alebo jeden pokus o súťaž, resp. priame zadanie. Sú totiž dve oznámenia pod tým istým číslom jednacím prideleným magistrátom „Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave. Referenčné číslo: MAG452823/2017  vo vestníku UVO  17194-DES Vestník č. 246/2017 - 14.12.2017 aj 29 - VBS Vestník č. 1/2018 - 02.01.2018. V prvom sa odvoláva na uzavretie zmluvy bez súťaže z dôvodu jedinečnosti a neexistujúcej súťaže a v druhom z dôvodu časovej tiesne. To prvé UVO nariadil svojim  rozhodnutím 17573-6000/2017-ODI z 19.4.2018 zrušil, ale uspokojil sa s tvrdením magistrátu, že uzavretá zmluva bola výsledkom iného nového verejného obstarávania. S administratívou mám dočinenia viac ako 40 rokov a za tých 40 rokov som sa nestretol s tým, že sa dvom rôznym veciam pridelí to isté číslo a aj keby to bolo v jednom zberači resp. spisovom obale, tak sa každému riadku zo zoznamu pridelí rozlišovací znak alebo číslo. Dokonca aj na webe UVO sú tieto dve oznámenia pri tej istej zákazke. Takže som toho názoru, že UVO fakticky nariadil zrušiť aj uzavretú zmluvu na prevádzku osvetlenia na preklenovacie obdobie, podľa ktorej sa teraz osvetlenie prevádzkuje. A nakoniec tu máme 7 x predlžovanú a nakoniec zrušenú súťaž na prevádzku verejného osvetlenia na 20 rokov.

Údržba zelene - momentálne bola zákazka za viac ako milión euro zadaná živnostníkovi zmluvou MAGTS 1800020. Zmluva priamo počíta s využitím subdodávateľov, teda má skôr charakter výberu organizátora prác ako vykonávateľa. Ktovie ako by dopadla naozajstná súťaž. 

Z hľadiska živnostníkov je táto dôvera živnostníkovi zo strany hlavného mesta potešujúca. Na zeleň bežia paralelne fakticky dve súťaže. Prvou je  Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Referenčné číslo: MAGS 57885/2015 - 388925 zverejnená oznámením 12949 - MSS vo Vestníku č. 181/2016 - 19.09.2016 predlžovaná 4 krát na predkladanie ponúk, viazanosť ponúk bola predlžovaná 9 x, uvidíme, či sa nedočkáme aj desiateho, lebo viazanosť ponúk je zatiaľ do 31.5.2018. UVO.  Bolo by to namieste, lebo UVO dňa 25.4. 2018zverejnil rozhodnutie 4503-9000/2018 a  vyhovel námietkam uchádzača voči vylúčeniu zo súťaže.  Druhou súťažou je "rychlovka" na preklenutie času do uzavretia tej prvej súťaže s názvom STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ V BRATISLAVE, Referenčné číslo: MAGS OVO 42475/2018 vyhlásená  5401 - ICS Vestník č. 76/2018 - 18.04.2018. cca 1,5 miliónová zákazka zadaná priamym zadaním so zdôvodnením: "Účelom zmluvy je zabezpečenie verejnej služby starostlivosti o mestskú zeleň v nevyhnutnom rozsahu s cieľom eliminovať ohrozenie zdravotného stavu obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vplyvom neúmerného zvýšenia úletu alergénov unikajúcich z nepokosených, resp. neošetrených rastlín na území hlavného mesta a s cieľom eliminácie šírenia nákazy vtáčej chrípky ako následok neregistrácie zraneného alebo mŕtveho vtáctva a hydiny vplyvom nezabezpečenia kosenia a hrabania na zarastených plochách a ich nenahlásenia na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, resp. ako následok rozmetania zraneného alebo mŕtveho vtáctva a hydiny pri údržbe neúmerne vzrastlých alebo nevyhrabaných trávnatých plôch, u ktorých by nebola dodržaná pravidelná starostlivosť." Zmluvu uzavreli 16.4. a uzavretie bolo vo vestníku UVO oznámené 15.5. Ide o kópiu scénara z osvetlenia, zmluva je uzavretá do doby uzavretia zmluvy z velkej súťaže. Prvé čo ma napadlo, keď som si toto oznámenie prečítal, že zjavne príchod jari začína byť vo verejnom obstarávaní tiež mimoriadna a nepredvídateľná udalosť, teda aspoň v Bratislave. Nečudo, že UVO začal z vlastného podnetu 11.5.2018 preskúmavať úkony kontrolovaného. 

Tenší asfalt je vizuálne a volebne lepší, lebo pokryje väčšiu plochu, otázka je koľko ten tenší asfalt vydrží

Do tretice tu máme asfaltovanie ciest všade kde sa dá. Bez ohľadu na to, čo pán primátor tvrdí, si myslím, že je to súčasť jeho budúcej predvolebnej kampane a zrejme kľúčová vec, ktorou bude argumentovať, keď sa na podľa môjho názoru "na naliehanie svojich priateľov a ľudí s ktorými sa stretáva"  nakoniec rozhodne "obetovať" a znovu kandidovať na post primátora. Pravdepodobne je ešte živá a dobieha koncesia s názvom Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy vyhlásená oznámením 8223 - MSP Vestník č. 218/2013 - 07.11.2013 a ďalšia bežiaca zmluva Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave. Referenčné číslo: MAGS OVO 46959/2016 - 298502 vyhlásená oznámením 9836 - MSP Vestník č. 112/2016 - 13.06.2016. Tu je zaujímavé najmä to, že súťaž bola ukončená zrušením z dôvodu, že sa zmenili okolnosti.  Pritom súťaž na predmet zákazky Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave. Referenčné číslo: MAGS OVO 46959/2016 - 298502 vyhlásená oznámením 12622 - MSP Vestník č. 171/2016 - 02.09.2016 v tej istej predpokladanej hodnote bez DPH 24 000 000 EUR a na ten istý čas 48 mesiacov. Súťažné podklady sa v podstate nezmenili okrem výkazu - výmer, z ktorých porovnania vyplýva, že ta podstatná zmena spočíva vo výraznej redukcii prác na chodníkoch, viac ako polovičnú redukciu kladenia 6 cm vrstiev asfaltu na úkor zväčšenia plôch k de bude tenší asfalt (4 a 5 cm). Tak sa podarilo zo 678 500 m2 asfaltového povrchu vytvoriť 915 000 m2. Teda o tretinu viac. Pravdu povediac mi to trochu začína zaváňať tou povestnou slávičou salámou vyrobenej v pomere 1:1, teda z mäsa z  jedného slávika a jedného koňa. Zaujímavé je aj štúdium samotného výkazu výmeru jednotlivých firiem, najmä tých troch, s ktorými bola podpísaná zmluva. V jednom som pri letmom čítaní našiel zaujímavosť - hrubší asfalt je lacnejší ako asfalt tenší o 1 cm, v cene toho istého poklopu je viac ako dvojnásobný rozdiel medzi firmami a takisto aj v cene práce pri pokládke. Ktovie čo by napríklad zistil taký špecialista z Protimonopolného úradu, keby tieto tri výkazy výmery otestoval na logiku cenotvorby a otestoval na zhodu s obvyklými cenami.  Podľa môjho názoru pre budúceho primátora je najviac problematické to, že na 24 miliónovú zákazku bez DPH, ktorá mala byť rozdelená na časti, a obvykle to vo verejnom obstarávaní znamená, že každý z výhercov dostane nejakú časť a ich súčet je predpokladaná cena zákazky. Avšak v tomto prípade boli s tromi spoločnosťami uzavreté zmluvy podľa výkazu výmeru, ktorý je súčasťou zmluvy na 23 357 866,43 EUR, 23 395 334,64 EUR a 23 416 923,13 EUR, teda na viac ako 71 miliónov EUR. Škoda že v zmluvách nie je uvedená meno funkcia toho úradníka na magistráte, ktorý je hmotne zodpovedný za sčítavanie hodnôt všetkých čiastkových zmlúv a stráženie neprekročenia limitu.

Čerešničkou na torte, alebo skôr mierne zapáchajúcim zázrakom počtov (operácia sčítania) je obstarávanie koncesie na bioplynku spoločnosťou OLO a.s. (vo vlastníctve hlavného mesta)

Obstarávanie predmetu zákazky KONCESIA NA NAPROJEKTOVANIE, FINANCOVANIE, ZHOTOVENIE, PREVÁDZKOVANIE A UDRŽIAVANIE TECHNOLOGICKEJ STANICE PRE ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU referenčné číslo:  1/2018 zverejnené  oznámením 2102 - KOP Vestník č. 27/2018 - 07.02.2018 ma zaujalo predpokladanou cenou 1 EUR (slovom jedno euro). Keď som začal čítať súťažné kritériá, kde má  65% váhu zmluvná cena, pomyslel som si, že prehrať súťaž o pár centov, lebo ak je predpokladaná hodnota 1 EUR rozdiely môžu byť iba v centoch, to bude naozaj o infarkt. Ale keďže sa koncesiami zaoberám už viac ako 15 rokov, začal som  hľadať, kde sa vzala tá cena 1 EURO lebo bioplynová stanica takej kapacity aby spracovala 35 000 ton biologicky rozložiteľného odpadu v tak husto obývanej zóne ako Bratislava a okolie môže byť investíciou aj okolo 5-6 miliónov EUR, podľa toho, aké bude využitie bioplynu a aké budú náročné opatrenia na ochranu životného prostredia. Keďže z iných prípadov, ktoré riešim viem, že distribučná spoločnosť, tak ako všetky distribučky na Slovensku  má podľa mne dostupných informácií stop stav na pripájanie  nových zdrojov elektrickej energie z OZE s doplatkom, je zrejmé, že prípadného víťaza čaká ešte aj administratívna tortúra pri zháňaní súhlasu na toto pripojenie. Riešením by bola výroba biometánu, ale to je investícia ďalších 1-2 miliónov navyše. Skadiaľ sa to jedno euro vzalo som nezistil, ale domnievam sa, že po 15 rokoch prevádzky by mal prevádzkovateľ odovzdať bioplynku OLOa.s. za symbolické 1 euro. Dosť na tom, že podľa môjho osobného názoru každý, kto sa len trochu zaoberá koncesiami musí po prečítaní súťažných podkladov zistiť, že autorom oznámenia zrejme uniká logika oceňovania koncesie. Nie je jasné, ako sa do ceny koncesie premietli platby za odber BRKO od mesta, ako sa prejaví odhadom 600 tisíc EUR ročne doplatku za výrobu elektrickej energie, ktorý by mal byť hlavným zdrojom umorovania investície a ziskov prevádzkovateľa. Ani jedna z týchto súm sa neblíži k jednému euru. Súťažné kritérium spočívajúce v dobe realizácie projektu, ktorá by nemal prekročiť 5 rokov v spojení zo súťažou ako ďaleko to bude od OLO sú podľa môjho názoru typické kritériá pre súťaže, kde je v mysliach pisateľov predstava preferovaného dodávateľa. Myslím si, že UVO by sa mal na túto súťaž pozrieť, lebo ide podľa môjho názoru o nadlimitnú koncesiu na práce a služby. Podľa môjho názoru školácke chyby  v definovaní kritérií tejto súťaže by mali UVO umožniť napísať veľmi poučnú analýzu o tom, čo je a čo nie je koncesia a čo je a čo nie je vhodné kritérium na hodnotenie ponúk pri koncesii. 

V poslednom čase vydal UVO pár rozhodnutí, kde konštatoval porušenie pravidiel verejného obstarávania zo strany hl. mesta Bratislavy. Je preto legitímne sa pýtať, aké by boli hodnoty týchto zmlúv, keby k takýmto porušeniam nedošlo a oprávnene môžeme predpokladať, že by boli nižšie. Obstarávanie takýmto spôsobom preto podľa môjho názoru do budúcnosti odčerpáva z rozpočtu mesta množstvo zdrojov, ktoré by bolo možné využiť na rozvojové aktivity. Zužujú tak priestor pre realizáciu plánov nasledovníkov súčasného primátora. Je teda namieste požadovať, keďže sa množia súťaže časovo presahujúce súčasné funkčné obdobie primátora a hrozí, že v podobnom duchu bude pripravená a možno aj vyhlásená súťaž na dlhodobú starostlivosť o verejné osvetlenie, aby do zvolenia nového primátora boli najmä nadlimitné verejné obstarávania  prerušené, aby sa vytvoril priestor na realizáciu a financovanie projektov budúcich primátorov.  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Mayová zažila historickú prehru. Čo bude ďalej s brexitom?

O Mayovej vláde rozhodnú poslanci v stredu.

Komentár Petra Schutza

Poslanci vrhli Britániu do najhlbšej krízy v moderných dejinách

Európu vrhli do stavu najvyššej neistoty.

Dobré ráno

Dobré ráno: Liberáli vs. Konzervatívci, Poľsko je rozdelená krajina

Ako sa za posledné roky zmenilo Poľsko.


Už ste čítali?